DISCLAIMER


DISCLAIMER

 

 

De Website www.upendi.be (‘Website’) is eigendom van Upendi bvba (‘Upendi’), met zetel te 9800 Deinze, Kortrijkstraat 15 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0637.754.511.

 

Upendi is een bureau voor private arbeidsbemiddeling, gespecialiseerd in de het bijstaan van werknemers bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling en van werkgevers bij het zoeken naar geschikte werknemers overeenkomstig artikel 3, 1°, a) en b) Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling.

 

Upendi verwelkomt u op de Website en verleent u toegang tot de door haar verstrekte diensten overeenkomstig onderstaande disclaimer en haar algemene gebruiksvoorwaarden https://www.upendi.be/algemene-voorwaarden/

 

 

 

Contactgegevens

 

Upendi bvba

Kortrijkstraat 15

9800 Deinze

 

Tel:          +32 (0) 473 78 31 45

E-mail:   gina.buydaert@upendi.be

 

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Upendi streeft ernaar de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven op de Website. Het is evenwel mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website niet beschikbaar zou zijn, zal Upendi de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Upendi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie.

 

Upendi streeft ernaar de Website regelmatig te onderhouden en te beschermen tegen computervirussen, onderbrekingen, fouten in het netwerk of enigerlei storing. Upendi kan niet garanderen dat de Website te allen tijde goed functioneert en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

 

De inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Upendi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op of via de Website.

 

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Upendi is niet aansprakelijk voor de werking en de inhoud van hyperlinks geplaatst op de Website, alsook voor de verwerking van persoonsgegevens via deze hyperlinks.

 

De verwijzing door Upendi naar een hyperlink, impliceert niet noodzakelijkerwijze een samenwerking tussen Upendi en de houder of eigenaar van deze hyperlink.

 

 

Niet-toegestaan gebruik

 

Het is verboden de Website te gebruiken:

 

  1. voor het verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is;

 

  1. om in te breken in een computer of de systemen van Upendi of een derde (‘hacken’), dan wel om inbreuk te plegen op het recht op privacy van een derde;

 

  1. op een wijze waardoor de Website wordt beschadigd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;

 

Het is voorts verboden om enige handeling te verrichten die tot doel of gevolg heeft dat de Website niet meer naar behoren functioneert, dan wel op enigerlei wijze het gebruiksgenot te beperken, te verstoren of te verhinderen.

 

 

IP-adres

 

Bij uw bezoek aan de Website registreert Upendi uw IP-adres.

 

Upendi houdt zich het recht voor om – ingeval van misbruik, een inbreuk op onderhavige disclaimer of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten – aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.

 

 

Intellectuele Eigendomsrechten

 

De Website is sinds 18 augustus 2015 door Upendi geregistreerd bij “Domain Name Registration Services België” (afgekort: “DNS België”), met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13.

 

Upendi is een beschermde handelsnaam.

 

Upendi is houder van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de merkenrechten, de tekeningen en modellenrechten) op de vormgeving en de inhoud van de Website (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de teksten, afbeeldingen, logo’s, HTML-code, metatags en pictogrammen).

 

Het is niet toegestaan om de intellectueelrechtelijk beschermde inhoud van de Website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze aan te wenden.

 

De mogelijkheid om (een deel van) de vormgeving of de inhoud van de Website te downloaden, verschaft u niet de toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik.

 

Het aanwenden van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website, anders dan voor het louter privaat en niet-commercieel gebruik, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Upendi. Upendi houdt zich het recht voor om een aanvraag tot een niet-toegestaan gebruik van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website te weigeren, zonder daartoe een reden te moeten opgeven.

 

 

Wijzigingen

 

Upendi houdt zich het recht voor om onderhavige Disclaimer te wijzigen zonder hiertoe enige reden op te geven.

 

Indien één of meerdere van de clausules uit de Disclaimer ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor desbetreffend(e) clausule(s) en worden de overige clausules, noch de Disclaimer in zijn geheel hierdoor aangetast.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend de materieel bevoegde rechtbanken van Gent met afdeling te Gent bevoegd.

terug naar overzicht